Proverbs 17:24
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אֶת־פְּנֵ֣י מֵבִ֣ין חָכְמָ֑ה וְעֵינֵ֥י כְ֝סִ֗יל בִּקְצֵה־אָֽרֶץ׃

WLC (Consonants Only)
את־פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה־ארץ׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
854 אֶת־
’eṯ-
WithPrep
6440 פְּנֵ֣י
pə-nê
in the sightN-cpc
995 מֵבִ֣ין
mê-ḇîn
of him who has understandingV-Hifil-Prtcpl-ms
2451 חָכְמָ֑ה
ḥāḵ-māh
Wisdom [is]N-fs
5869 וְעֵינֵ֥י
wə-‘ê-nê
but the eyesConj-w | N-cdc
3684 כְ֝סִ֗יל
ḵə-sîl,
of a foolN-ms
7097 בִּקְצֵה־
biq-ṣêh-
[are] on the endsPrep-b | N-msc
776 אָֽרֶץ׃
’ā-reṣ.
of the earthN-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Proverbs 17:23
Top of Page
Top of Page