Proverbs 17
WLC Consonants Only

1טוב פת חרבה ושלוה־בה מבית מלא זבחי־ריב׃

2עבד־משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה׃

3מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה׃

4מרע מקשיב על־שפת־און שקר מזין על־לשון הות׃

5לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃

6עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

7לא־נאוה לנבל שפת־יתר אף כי־לנדיב שפת־שקר׃

8אבן־חן השחד בעיני בעליו אל־כל־אשר יפנה ישכיל׃

9מכסה־פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף׃

10תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה׃

11אך־מרי יבקש־רע ומלאך אכזרי ישלח־בו׃

12פגוש דב שכול באיש ואל־כסיל באולתו׃

13משיב רעה תחת טובה לא־ [תמיש כ] (תמוש ק) רעה מביתו׃

14פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃

15מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם־שניהם׃

16למה־זה מחיר ביד־כסיל לקנות חכמה ולב־אין׃

17בכל־עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

18אדם חסר־לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו׃

19אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש־שבר׃

20עקש־לב לא ימצא־טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה׃

21ילד כסיל לתוגה לו ולא־ישמח אבי נבל׃

22לב מח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש־גרם׃

23שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט׃

24את־פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה־ארץ׃

25כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו׃

26גם ענוש לצדיק לא־טוב להכות נדיבים על־ישר׃

27חושך אמריו יודע דעת [וקר־ כ] (יקר־רוח ק) איש תבונה׃

28גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃

WLC Consonants Only

Section Headings Courtesy Berean Study Bible

BibleApps.com

Proverbs 16
Top of Page
Top of Page