Proverbs 17:3
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
מַצְרֵ֣ף לַ֭כֶּסֶף וְכ֣וּר לַזָּהָ֑ב וּבֹחֵ֖ן לִבֹּ֣ות יְהוָֽה׃

WLC (Consonants Only)
מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4715 מַצְרֵ֣ף
maṣ-rêp̄
The refining pot [is]N-ms
3701 לַ֭כֶּסֶף
lak-ke-sep̄
for silverPrep-l, Art | N-ms
3564 וְכ֣וּר
wə-ḵūr
and the furnaceConj-w | N-ms
2091 לַזָּהָ֑ב
laz-zā-hāḇ;
for goldPrep-l, Art | N-ms
974 וּבֹחֵ֖ן
ū-ḇō-ḥên
but testsConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
3826 לִבּ֣וֹת
lib-bō-wṯ
the heartsN-mp
3068 יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Proverbs 17:2
Top of Page
Top of Page