Psalm 97:4
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
הֵאִ֣ירוּ בְרָקָ֣יו תֵּבֵ֑ל רָאֲתָ֖ה וַתָּחֵ֣ל הָאָֽרֶץ׃

WLC (Consonants Only)
האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
215 הֵאִ֣ירוּ
hê-’î-rū
LightV-Hifil-Perf-3cp
1300 בְרָקָ֣יו
ḇə-rā-qāw
His lightningsN-mpc | 3ms
8398 תֵּבֵ֑ל
tê-ḇêl;
the worldN-fs
7200 רָאֲתָ֖ה
rā-’ă-ṯāh
seesV-Qal-Perf-3fs
2342 וַתָּחֵ֣ל
wat-tā-ḥêl
and tremblesConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
776 הָאָֽרֶץ׃
hā-’ā-reṣ.
the earthArt | N-fs

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 97:3
Top of Page
Top of Page