Psalm 97
WLC Consonants Only

1יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃

2ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃

3אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃

4האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃

5הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל־הארץ׃

6הגידו השמים צדקו וראו כל־העמים כבודו׃

7יבשו ׀ כל־עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו־לו כל־אלהים׃

8שמעה ותשמח ׀ ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃

9כי־אתה יהוה עליון על־כל־הארץ מאד נעלית על־כל־אלהים׃

10אהבי יהוה שנאו רע מר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃

11אור זרע לצדיק ולישרי־לב שמחה׃

12שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃

WLC Consonants Only

Section Headings Courtesy Berean Study Bible

BibleApps.com

Psalm 96
Top of Page
Top of Page