Psalm 22:26
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
יֹאכְל֬וּ עֲנָוִ֨ים ׀ וְיִשְׂבָּ֗עוּ יְהַֽלְל֣וּ יְ֭הוָה דֹּ֣רְשָׁ֑יו יְחִ֖י לְבַבְכֶ֣ם לָעַֽד׃

WLC (Consonants Only)
יאכלו ענוים ׀ וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
398 יֹאכְל֬וּ
yō-ḵə-lū
Shall eatV-Qal-Imperf-3mp
6035 עֲנָוִ֨ים ׀
‘ă-nā-wîm
the poorAdj-mp
7646 וְיִשְׂבָּ֗עוּ
wə-yiś-bā-‘ū,
and be satisfiedConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
1984 יְהַֽלְל֣וּ
yə-hal-lū
will praiseV-Piel-Imperf-3mp
3068 יְ֭הוָה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
1875 דֹּ֣רְשָׁ֑יו
dō-rə-šāw;
Those who seek HimV-Qal-Prtcpl-mpc | 3ms
2421 יְחִ֖י
yə-ḥî
let liveV-Qal-Imperf.Jus-3ms
3824 לְבַבְכֶ֣ם
lə-ḇaḇ-ḵem
your heartN-msc | 2mp
5703 לָעַֽד׃
lā-‘aḏ.
foreverPrep-l | N-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Psalm 22:25
Top of Page
Top of Page