Zephaniah 1:2
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אָסֹ֨ף אָסֵ֜ף כֹּ֗ל מֵעַ֛ל פְּנֵ֥י הָאֲדָמָ֖ה נְאֻם־יְהוָֽה׃

WLC (Consonants Only)
אסף אסף כל מעל פני האדמה נאם־יהוה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
622 אָסֹ֨ף
’ā-sōp̄
UtterlyV-Qal-InfAbs
622 אָסֵ֜ף
’ā-sêp̄
I will consumeV-Hifil-Imperf.Jus-1cs
3605 כֹּ֗ל
kōl,
everythingN-ms
5921 מֵעַ֛ל
mê-‘al
fromPrep-m
6440 פְּנֵ֥י
pə-nê
the faceN-cpc
127 הָאֲדָמָ֖ה
hā-’ă-ḏā-māh
of the landArt | N-fs
5002 נְאֻם־
nə-’um-
saysN-msc
3068 יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zephaniah 1:1
Top of Page
Top of Page