Zephaniah 1:3
Hebrew Texts
Westminster Leningrad Codex
אָסֵ֨ף אָדָ֜ם וּבְהֵמָ֗ה אָסֵ֤ף עֹוף־הַשָּׁמַ֙יִם֙ וּדְגֵ֣י הַיָּ֔ם וְהַמַּכְשֵׁלֹ֖ות אֶת־הָרְשָׁעִ֑ים וְהִכְרַתִּ֣י אֶת־הָאָדָ֗ם מֵעַ֛ל פְּנֵ֥י הָאֲדָמָ֖ה נְאֻם־יְהוָֽה׃

WLC (Consonants Only)
אסף אדם ובהמה אסף עוף־השמים ודגי הים והמכשלות את־הרשעים והכרתי את־האדם מעל פני האדמה נאם־יהוה׃
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
622 אָסֵ֨ף
’ā-sêp̄
I will consumeV-Hifil-Imperf.Jus-1cs
120 אָדָ֜ם
’ā-ḏām
manN-ms
929 וּבְהֵמָ֗ה
ū-ḇə-hê-māh,
and beastConj-w | N-fs
622 אָסֵ֤ף
’ā-sêp̄
I will consumeV-Hifil-Imperf.Jus-1cs
5775 עוֹף־
‘ō-wp̄-
the birdsN-msc
8064 הַשָּׁמַ֙יִם֙
haš-šā-ma-yim
of the heavensArt | N-mp
1709 וּדְגֵ֣י
ū-ḏə-ḡê
and the fishConj-w | N-mpc
3220 הַיָּ֔ם
hay-yām,
of the seaArt | N-ms
4384 וְהַמַּכְשֵׁל֖וֹת
wə-ham-maḵ-šê-lō-wṯ
and the stumbling blocksConj-w, Art | N-fp
854 אֶת־
’eṯ-
withPrep
7563 הָרְשָׁעִ֑ים
hā-rə-šā-‘îm;
the along with wickedArt | Adj-mp
3772 וְהִכְרַתִּ֣י
wə-hiḵ-rat-tî
and I will cut offConj-w | V-Hifil-ConjPerf-1cs
853 אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
120 הָאָדָ֗ם
hā-’ā-ḏām,
manArt | N-ms
5921 מֵעַ֛ל
mê-‘al
fromPrep-m
6440 פְּנֵ֥י
pə-nê
the faceN-cpc
127 הָאֲדָמָ֖ה
hā-’ă-ḏā-māh
of the landArt | N-fs
5002 נְאֻם־
nə-’um-
saysN-msc
3068 יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms

                                                                                                                                                                                                                                                           
BibleApps.com


Zephaniah 1:2
Top of Page
Top of Page