Philippians 4
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4 Interlinear
Stand Firm in the Lord
   
1   5620
1   Hōste
1   Ὥστε  ,
1   So that
1   Conj
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers
N-VMP
1473
mou
μου  ,
of me
PPro-G1S
27
agapētoi
ἀγαπητοὶ
beloved
Adj-NMP
2532
kai
καὶ
and
Conj
1973
epipothētoi
ἐπιπόθητοι  ,
longed for
Adj-NMP
5479
chara
χαρὰ
joy
N-NFS
2532
kai
καὶ
and
Conj
4735
stephanos
στέφανός
crown
N-NMS
1473
mou
μου  ,
of me
PPro-G1S
3779
houtōs
οὕτως
thus
Adv
4739
stēkete
στήκετε
stand firm
V-PMA-2P
1722
en
ἐν
in
Prep
2962
kyriō
κυρίῳ  ,
[the] Lord
N-DMS
27
agapētoi
ἀγαπητοί  .
beloved
Adj-VMP
   
2   2136
2   Euodian
2   Εὐοδίαν
2   Euodia
2   N-AFS
3870
parakalō
παρακαλῶ  ,
I exhort
V-PIA-1S
2532
kai
καὶ
and
Conj
4941
Syntychēn
Συντύχην
Syntyche
N-AFS
3870
parakalō
παρακαλῶ  ,
I exhort
V-PIA-1S
3588
to
τὸ
the
Art-ANS
846
auto
αὐτὸ
same
PPro-AN3S
5426
phronein
φρονεῖν
to be of the mind
V-PNA
1722
en
ἐν
in
Prep
2962
kyriō
κυρίῳ  .
[the] Lord
N-DMS
3   3483
3   nai
3   ναὶ  ,
3   Yes
3   Prtcl
2065
erōtō
ἐρωτῶ
I ask
V-PIA-1S
2532
kai
καὶ
also
Conj
4771
se
σέ  ,
you
PPro-A2S
1103
gnēsie
γνήσιε
TRUE
Adj-VMS
4805
syzyge
σύζυγε*  ,
yoke-fellow
Adj-VMS
4815
syllambanou
συλλαμβάνου*
help
V-PMM-2S
846
autais
αὐταῖς  ,
these [women]
PPro-DF3P
3748
haitines
αἵτινες
who
RelPro-NFP
1722
en
ἐν
in
Prep
3588

τῷ
the
Art-DNS
2098
euangeliō
εὐαγγελίῳ
gospel
N-DNS
4866
synēthlēsan
συνήθλησάν
labored together
V-AIA-3P
1473
moi
μοι  ;
with me
PPro-D1S
3326
meta
μετὰ
with
Prep
2532
kai
καὶ
also
Conj
2815
Klēmentos
Κλήμεντος  ,
Clement
N-GMS
2532
kai
καὶ
and
Conj
3588
tōn
τῶν
the
Art-GMP
3062
loipōn
λοιπῶν
rest
Adj-GMP
4904
synergōn
συνεργῶν
of [the]fellow workers
Adj-GMP
1473
mou
μου  ,
of me
PPro-G1S
3739
hōn
ὧν
whose
RelPro-GMP
3588
ta
τὰ

Art-NNP
3686
onomata
ὀνόματα
names [are]
N-NNP
1722
en
ἐν
in
Prep
976
biblō
βίβλῳ
[the] book
N-DFS
2222
zōēs
ζωῆς  .
of life
N-GFS
4   5463
4   Chairete
4   Χαίρετε
4   Rejoice
4   V-PMA-2P
1722
en
ἐν
in
Prep
2962
kyriō
κυρίῳ
[the] Lord
N-DMS
3842
pantote
πάντοτε  ;
always
Adv
3825
palin
πάλιν
again
Adv
2046
erō
ἐρῶ  ,
I will say
V-FIA-1S
5463
chairete
χαίρετε  !
rejoice
V-PMA-2P
5   3588
5   to
5   τὸ
5   the
5   Art-NNS
1933
epieikes
ἐπιεικὲς
gentleness
Adj-NNS
4771
hymōn
ὑμῶν
of you
PPro-G2P
1097
gnōsthētō
γνωσθήτω
let be known
V-AMP-3S
3956
pasin
πᾶσιν
to all
Adj-DMP
444
anthrōpois
ἀνθρώποις  .
men
N-DMP
3588
ho

The
Art-NMS
2962
kyrios
κύριος
Lord
N-NMS
1451
engys
ἐγγύς  .
[is] near
Adv
6   3367
6   mēden
6   μηδὲν
6   Nothing
6   Adj-ANS
3309
merimnate
μεριμνᾶτε  ,
be anxious about
V-PMA-2P
235
all'
ἀλλ'
but
Conj
1722
en
ἐν
in
Prep
3956
panti
παντὶ  ,
everything
Adj-DNS
3588

τῇ
the
Art-DFS
4335
proseuchē
προσευχῇ
prayer
N-DFS
2532
kai
καὶ
and
Conj
3588

τῇ
the
Art-DFS
1162
deēsei
δεήσει  ,
supplication
N-DFS
3326
meta
μετὰ*
with
Prep
2169
eucharistias
εὐχαριστίας  ,
thanksgiving
N-GFS
3588
ta
τὰ
the
Art-ANP
155
aitēmata
αἰτήματα
requests
N-ANP
4771
hymōn
ὑμῶν
of you
PPro-G2P
1107
gnōrizesthō
γνωριζέσθω
let be made known
V-PMM/P-3S
4314
pros
πρὸς
to
Prep
3588
ton
τὸν

Art-AMS
2316
theon
θεόν  .
God
N-AMS
7   2532
7   kai
7   καὶ
7   and
7   Conj
3588


the
Art-NFS
1515
eirēnē
εἰρήνη
peace
N-NFS
3588
tou
τοῦ

Art-GMS
2316
theou
θεοῦ
of God
N-GMS
3588


which
Art-NFS
5242
hyperechousa
ὑπερέχουσα
surpasses
V-PPA-NFS
3956
panta
πάντα
all
Adj-AMS
3563
noun
νοῦν  ,
understanding
N-AMS
5432
phrourēsei
φρουρήσει
will guard
V-FIA-3S
3588
tas
τὰς
the
Art-AFP
2588
kardias
καρδίας
hearts
N-AFP
4771
hymōn
ὑμῶν  ,
of you
PPro-G2P
2532
kai
καὶ
and
Conj
3588
ta
τὰ
the
Art-ANP
3540
noēmata
νοήματα
minds
N-ANP
4771
hymōn
ὑμῶν  ,
of you
PPro-G2P
1722
en
ἐν
in
Prep
5547
Christō
Χριστῷ
Christ
N-DMS
2424
Iēsou
Ἰησοῦ  .
Jesus
N-DMS
Think on These Things
   
8   3588
8   To
8   Τὸ
8   
8   Art-NNS
3063
loipon
λοιπόν  ,
Finally
Adj-NNS
80
adelphoi
ἀδελφοί  ,
brothers
N-VMP
3745
hosa
ὅσα
whatever
RelPro-NNP
1510
estin
ἐστὶν
is
V-PI-3S
227
alēthē
ἀληθῆ  ,
TRUE
Adj-NNP
3745
hosa
ὅσα
whatever
RelPro-NNP
4586
semna
σεμνά  ,
honorable
Adj-NNP
3745
hosa
ὅσα
whatever
RelPro-NNP
1342
dikaia
δίκαια  ,
right
Adj-NNP
3745
hosa
ὅσα
whatever
RelPro-NNP
53
hagna
ἁγνά  ,
pure
Adj-NNP
3745
hosa
ὅσα
whatever
RelPro-NNP
4375
prosphilē
προσφιλῆ  ,
lovely
Adj-NNP
3745
hosa
ὅσα
whatever
RelPro-NNP
2163
euphēma
εὔφημα  ;
of good report
Adj-NNP
1487
ei
εἴ
if
Conj
5100
tis
τις
any
IPro-NFS
703
aretē
ἀρετὴ  ,
excellence
N-NFS
2532
kai
καὶ
and
Conj
1487
ei
εἴ
if
Conj
5100
tis
τις
any
IPro-NMS
1868
epainos
ἔπαινος  ,
[worthy of] praise
N-NMS
3778
tauta
ταῦτα
these things
DPro-ANP
3049
logizesthe
λογίζεσθε  .
consider
V-PMM/P-2P
9   3739
9   ha
9   
9   What
9   RelPro-ANP
2532
kai
καὶ
also
Conj
3129
emathete
ἐμάθετε  ,
you learned
V-AIA-2P
2532
kai
καὶ
and
Conj
3880
parelabete
παρελάβετε  ,
received
V-AIA-2P
2532
kai
καὶ
and
Conj
191
ēkousate
ἠκούσατε
heard
V-AIA-2P
2532
kai
καὶ
and
Conj
3708
eidete
εἴδετε
saw
V-AIA-2P
1722
en
ἐν
in
Prep
1473
emoi
ἐμοί  ,
me
PPro-D1S
3778
tauta
ταῦτα
these things
DPro-ANP
4238
prassete
πράσσετε  ;
do
V-PIA-2P
2532
kai
καὶ
and
Conj
3588
ho

the
Art-NMS
2316
theos
θεὸς
God
N-NMS
3588
tēs
τῆς

Art-GFS
1515
eirēnēs
εἰρήνης
of peace
N-GFS
1510
estai
ἔσται
will be
V-FI-3S
3326
meth'
μεθ'
with
Prep
4771
hymōn
ὑμῶν  .
you
PPro-G2P
Philippian Generosity
   
10   5463
10   Echarēn
10   Ἐχάρην
10   I rejoiced
10   V-AIP-1S
1161
de
δὲ
moreover
Conj
1722
en
ἐν
in
Prep
2962
kyriō
κυρίῳ
[the] Lord
N-DMS
3171
megalōs
μεγάλως  ,
greatly
Adv
3754
hoti
ὅτι
that
Conj
2235
ēdē
ἤδη
already
Adv
4218
pote
ποτὲ
at last
Prtcl
330
anethalete
ἀνεθάλετε
you revived [your]
V-AIA-2P
3588
to
τὸ

Art-ANS
5228
hyper
ὑπὲρ
of
Prep
1473
emou
ἐμοῦ
me
PPro-G1S
5426
phronein
φρονεῖν  ;
thinking
V-PNA
1909
eph'
ἐφ'
wherein
Prep
3739


which
RelPro-DNS
2532
kai
καὶ
also
Conj
5426
ephroneite
ἐφρονεῖτε  ,
you were thinking
V-IIA-2P
170
ēkaireisthe
ἠκαιρεῖσθε
you were lacking opportunity
V-IIM/P-2P
1161
de
δέ  .
moreover
Conj
11   3756
11   ouch
11   οὐχ
11   Not
11   Adv
3754
hoti
ὅτι
that
Conj
2596
kath'
καθ'
as to
Prep
5304
hysterēsin
ὑστέρησιν
destitution
N-AFS
3004
legō
λέγω  ;
I speak
V-PIA-1S
1473
egō
ἐγὼ
I
PPro-N1S
1063
gar
γὰρ
indeed
Conj
3129
emathon
ἔμαθον
learned
V-AIA-1S
1722
en
ἐν
in
Prep
3739
hois
οἷς
whatever [circumstances]
RelPro-DMP
1510
eimi
εἰμὶ  ,
I am
V-PI-1S
842
autarkēs
αὐτάρκης
content
Adj-NMS
1510
einai
εἶναι  .
to be
V-PN
12   1492
12   oida
12   οἶδα
12   I know
12   V-RIA-1S
2532
kai
καὶ
also
Conj
5013
tapeinousthai
ταπεινοῦσθαι  ,
[how] to be brought low
V-PNM/P
1492
oida
οἶδα
I know
V-RIA-1S
2532
kai
καὶ
also
Conj
4052
perisseuein
περισσεύειν  .
[how] to abound
V-PNA
1722
en
ἐν
In
Prep
3956
panti
παντὶ  ,
everything
Adj-DMS
2532
kai
καὶ
and
Conj
1722
en
ἐν
in
Prep
3956
pasin
πᾶσιν  ,
all things
Adj-DMP
3453
memyēmai
μεμύημαι
I am initiated
V-RIM/P-1S
2532
kai
καὶ
and
Conj
5526
chortazesthai
χορτάζεσθαι  ,
to be full
V-PNM/P
2532
kai
καὶ
both
Conj
3983
peinan
πεινᾷν  ,
to hunger
V-PNA
2532
kai
καὶ
and
Conj
4052
perisseuein
περισσεύειν  ,
to abound
V-PNA
2532
kai
καὶ
and
Conj
5302
hystereisthai
ὑστερεῖσθαι  .
to be deficient
V-PNM/P
13   3956
13   panta
13   πάντα
13   All things
13   Adj-ANP
2480
ischyō
ἰσχύω  ,
I am strong for
V-PIA-1S
1722
en
ἐν
in
Prep
3588

τῷ
the one
Art-DMS
1743
endynamounti
ἐνδυναμοῦντί
who strengthens
V-PPA-DMS
1473
me
με  .
me
PPro-A1S
14   4133
14   plēn
14   πλὴν
14   But
14   Adv
2573
kalōs
καλῶς
well
Adv
4160
epoiēsate
ἐποιήσατε  ,
you did
V-AIA-2P
4790
synkoinōnēsantes
συνκοινωνήσαντές
having fellowship in
V-APA-NMP
1473
mou
μου
my
PPro-G1S
3588

τῇ

Art-DFS
2347
thlipsei
θλίψει  .
affliction
N-DFS
   
15   1492
15   oidate
15   οἴδατε
15   have seen
15   V-RIA-2P
1161
de
δὲ
moreover
Conj
2532
kai
καὶ
also
Conj
4771
hymeis
ὑμεῖς  ,
you
PPro-N2P
5374
Philippēsioi
Φιλιππήσιοι  ,
Philippians
N-VMP
3754
hoti
ὅτι
that
Conj
1722
en
ἐν
in
Prep
746
archē
ἀρχῇ
[the] beginning
N-DFS
3588
tou
τοῦ
of the
Art-GNS
2098
euangeliou
εὐαγγελίου  ,
gospel
N-GNS
3753
hote
ὅτε
when
Adv
1831
exēlthon
ἐξῆλθον
I came out
V-AIA-1S
575
apo
ἀπὸ
from
Prep
3109
Makedonias
Μακεδονίας  ,
Macedonia
N-GFS
3762
oudemia
οὐδεμία
not any
Adj-NFS
1473
moi
μοι
with me
PPro-D1S
1577
ekklēsia
ἐκκλησία
church
N-NFS
2841
ekoinōnēsen
ἐκοινώνησεν
had fellowship
V-AIA-3S
1519
eis
εἰς
with regard to
Prep
3056
logon
λόγον
an account
N-AMS
1394
doseōs
δόσεως
of giving
N-GFS
2532
kai
καὶ
and
Conj
3028
lēmpseōs
λήμψεως  ,
receiving
N-GFS
1487
ei
εἰ
if
Conj
3361

μὴ
not
Adv
4771
hymeis
ὑμεῖς
you
PPro-N2P
3441
monoi
μόνοι  .
alone
Adj-NMP
16   3754
16   hoti
16   ὅτι
16   because
16   Conj
2532
kai
καὶ
also
Conj
1722
en
ἐν
in
Prep
2332
Thessalonikē
Θεσσαλονίκῃ  ,
Thessalonica
N-DFS
2532
kai
καὶ
both
Conj
530
hapax
ἅπαξ
once
Adv
2532
kai
καὶ
and
Conj
1364
dis
δὶς  ,
twice
Adv
1519
eis
εἰς
for
Prep
3588
tēn
τὴν
the
Art-AFS
5532
chreian
χρείαν
needs
N-AFS
1473
moi
μοι
of me
PPro-D1S
3992
epempsate
ἐπέμψατε  .
you sent
V-AIA-2P
17   3756
17   ouch
17   οὐχ
17   Not
17   Adv
3754
hoti
ὅτι
that
Conj
1934
epizētō
ἐπιζητῶ
I seek after
V-PIA-1S
3588
to
τὸ
the
Art-ANS
1390
doma
δόμα  ,
gift
N-ANS
235
alla
ἀλλὰ
but
Conj
1934
epizētō
ἐπιζητῶ
I seek after
V-PIA-1S
3588
ton
τὸν
the
Art-AMS
2590
karpon
καρπὸν
fruit
N-AMS
3588
ton
τὸν
that
Art-AMS
4121
pleonazonta
πλεονάζοντα
abounds
V-PPA-AMS
1519
eis
εἰς
to
Prep
3056
logon
λόγον
[the] account
N-AMS
4771
hymōn
ὑμῶν  .
of you
PPro-G2P
18   568
18   apechō
18   ἀπέχω
18   I have
18   V-PIA-1S
1161
de
δὲ
moreover
Conj
3956
panta
πάντα
all things
Adj-ANP
2532
kai
καὶ
and
Conj
4052
perisseuō
περισσεύω  ;
abound
V-PIA-1S
4137
peplērōmai
πεπλήρωμαι  ,
I am full
V-RIM/P-1S
1209
dexamenos
δεξάμενος
having received
V-APM-NMS
3844
para
παρὰ
from
Prep
1891
Epaphroditou
Ἐπαφροδίτου
Epaphroditus
N-GMS
3588
ta
τὰ
the things
Art-ANP
3844
par'
παρ'
from
Prep
4771
hymōn
ὑμῶν  ,
you
PPro-G2P
3744
osmēn
ὀσμὴν
an odor
N-AFS
2175
euōdias
εὐωδίας  ,
of a sweet smell
N-GFS
2378
thysian
θυσίαν
a sacrifice
N-AFS
1184
dektēn
δεκτήν  ,
acceptable
Adj-AFS
2101
euareston
εὐάρεστον
well-pleasing
Adj-AFS
3588

τῷ

Art-DMS
2316
theō
θεῷ  .
to God
N-DMS
19   3588
19   ho
19   
19   
19   Art-NMS
1161
de
δὲ
But
Conj
2316
theos
θεός
God
N-NMS
1473
mou
μου
my
PPro-G1S
4137
plērōsei
πληρώσει
will fill up
V-FIA-3S
3956
pasan
πᾶσαν
all
Adj-AFS
5532
chreian
χρείαν
[the] needs
N-AFS
4771
hymōn
ὑμῶν  ,
of you
PPro-G2P
2596
kata
κατὰ
according to
Prep
3588
to
τὸ
the
Art-ANS
4149
ploutos
πλοῦτος
riches
N-ANS
846
autou
αὐτοῦ  ,
of him
PPro-GM3S
1722
en
ἐν
in
Prep
1391
doxē
δόξῃ
glory
N-DFS
1722
en
ἐν
in
Prep
5547
Christō
Χριστῷ
Christ
N-DMS
2424
Iēsou
Ἰησοῦ  .
Jesus
N-DMS
20   3588
20   
20   τῷ
20   to
20   Art-DMS
1161
de
δὲ
moreover
Conj
2316
theō
θεῷ
[the] God
N-DMS
2532
kai
καὶ
and
Conj
3962
patri
πατρὶ
Father
N-DMS
1473
hēmōn
ἡμῶν
of us [be]
PPro-G1P
3588


the
Art-NFS
1391
doxa
δόξα
glory
N-NFS
1519
eis
εἰς
to
Prep
3588
tous
τοὺς
the
Art-AMP
165
aiōnas
αἰῶνας
ages
N-AMP
3588
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
165
aiōnōn
αἰώνων  .
ages
N-GMP
281
amēn
ἀμήν  .
Amen
Heb
Final Greetings
   
21   782
21   Aspasasthe
21   Ἀσπάσασθε
21   greet
21   V-AMM-2P
3956
panta
πάντα
every
Adj-AMS
40
hagion
ἅγιον
saint
Adj-AMS
1722
en
ἐν
in
Prep
5547
Christō
Χριστῷ
Christ
N-DMS
2424
Iēsou
Ἰησοῦ  .
Jesus
N-DMS
782
Aspazontai
Ἀσπάζονται
greet
V-PIM/P-3P
4771
hymas
ὑμᾶς  ,
you
PPro-A2P
3588
hoi
οἱ
the
Art-NMP
4862
syn
σὺν
with
Prep
1473
emoi
ἐμοὶ
me
PPro-D1S
80
adelphoi
ἀδελφοί  .
brothers
N-NMP
22   782
22   aspazontai
22   ἀσπάζονται
22   greet
22   V-PIM/P-3P
4771
hymas
ὑμᾶς  ,
you
PPro-A2P
3956
pantes
πάντες
all
Adj-NMP
3588
hoi
οἱ
the
Art-NMP
40
hagioi
ἅγιοι  ,
saints
Adj-NMP
3122
malista
μάλιστα
especially
Adv
1161
de
δὲ
moreover
Conj
3588
hoi
οἱ
those
Art-NMP
1537
ek
ἐκ
of
Prep
3588
tēs
τῆς
the
Art-GFS
2541
Kaisaros
Καίσαρος
of Ceasar's
N-GMS
3614
oikias
οἰκίας  .
household
N-GFS
23   3588
23   
23   
23   The
23   Art-NFS
5485
charis
χάρις
grace
N-NFS
3588
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2962
kyriou
κυρίου
Lord
N-GMS
2424
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
5547
Christou
Χριστοῦ
Christ
N-GMS
3326
meta
μετὰ
[be] with
Prep
3588
tou
τοῦ
the
Art-GMS
4151
pneumatos
πνεύματος
spirit
N-GNS
4771
hymōn
ὑμῶν  .
of you
PPro-G2P
281
amēn
{ἀμην}  .
Amen
Heb
Biblos Interlinear Bible

Bible Apps.com
Philippians 3
Top of Page
Top of Page